Štandard

BYTOVÉ DOMY

BYTOVÉ DOMYObvodový plášť pozostáva z výplňového muriva z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D hr.300mm, vnútorné deliace steny medzi jednotlivými bytový domami sú  z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKUSTIK hr.250mm, ktoré okrem nosnej funkcie zabezpečujú požadované zvukovoizolačné požiadavky na deliace steny medzi jednotlivými bytmi.
Obvodový plášť je zateplený kompletným zatepľovacím systémom hrúbky 120mm a je tvorený minerálnou vlnou.
ZAKLADANIE
Objekty sú založené na železobetónových základových pásoch a na železobetónových pätkách, ktorých hĺbka základovej škáry je v nezamŕzajúcej hĺbke, a to minimálne 1,2 m od úrovne upraveného terénu. Pásy a pätky sú založené na systéme baranených ihlanových pilót 500x500mm hĺbky 5,0m.
Výška základových konštrukcií sa mení a to v závislosti od sklonu terénu, tak aby minimálna výška základu zapusteného v teréne bola 400mm. Základy sú navrhnuté výšky 400, 550 a 600mm. Základové konštrukcie (pásy a pätky) sú navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu pevnostnej triedy C25/30 vystužené oceľou 10505 (R). 
Úroveň základovej škáry sa nachádza vždy v nezamŕzajúcej hĺbke (minimálne 1,0-1,2m pod úrovňou upraveného terénu). Na základových pásoch a pätkách je uložená základová doska hr. 200mm, ktorá je navrhnutá z vodostavebného betónu triedy VC25/30, ktorá bude vystužená. Všetky železobetónové základové konštrukcie budú zhotovené na vopred pripravenom podklade "čiernom betóne" hrúbky 50mm. Pod základové konštrukcie bude zhotovená štrková doska hr.300mm, pod ktorú bude zhotovená drenážna sieť, ktorá bude zaustená do dažďovej kanalizácie.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Hlavný nosný systém pozostáva z monolitického železobetónového skeletu, ktorý je v suteréne doplnený obvodovými železobetónovými stenami hr.300mm. Stĺpy bezprievlakového skeletu sú navrhnuté rozmeru 250x500mm, ktoré sú po obvode doplnené stužujúcimi prvkami 300x500mm. Monolitické železobetónové stĺpy sú navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C30/37.
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie tvoria bezprievlakové monolitické železobetónové stropné dosky hr.250mm, ktoré sú po obvode konzolovito vypustené v miestach balkónov. Po obvode objektu je zvislý nosný systém doplnený stužujúcimi prievlakmi šírky 300mm a výšky 500mm, uložené 250mm pod úroveň spodnej hrany dosky. Na vodorovné konštrukcie bude použitý betón pevnostnej triedy C20/25 vystužený betonárskou oceľou 10505(R). 
VERTIKÁLNE KOMUNIKÁCIE
Monolitické železobetónové schodiska a rampy. V bytových domoch typu "A" sú   monolitické železobetónové doskové schodiska, 1x zalomené so šírkou ramena 1270 a 1300mm. V bytových domoch typu "B" je monolitické železobetónové doskové schodisko, 2x zalomené s ramenom šírky 1500mm a zrkadlom šírky 550mm. 
Pri bytových domoch B1 a B2, kde sú 2 vstupy do objektu, budú zo západnej strany pri vstupoch zhotovené nástupné rampy z monolitických železobetónových dosiek hr. mm so šírkou ramena 3,55m.
Použitý bude betón pevnostnej triedy C20/25 vystužený betonárskou oceľou 10505(R).
VÝŤAHY
V každom bytovom dome resp. vchode je  priestranný elektrický výťah bez strojovne s výťahovým strojom umiestneným v hlave šachty. Výťahová kabína je vo všetkých prípadoch navrhnutá šírky 1000mm a hĺbky 2100mm pre 13 osôb s nosnosťou 1000kg. 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Obvodový plášť pozostáva z prvkov nosného železobetónového skeletu hr.300mm doplneného výplňovým murivom z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D hr.300mm nadstavovaného na tenkovrstvú lepiacu maltu. V suterénnej časti objektov tvoria obvodové konštrukcie monolitické železobetónové steny hr.300mm z vodostavebného betónu pevnostnej triedy VC30/37.
Zateplenie objektov v úrovni 1.pp je z extrudovaného polystyrénu hr.100mm, ktorý sa použije v suterénnej časti aj pod úrovňou terénu. Dekoratívna omietka s imitáciou betónu, v tmavosivom odtieni.
Zatepľovací plášť v úrovni nadzemných podlaží je z tepelnej izolácie z minerálnej vlny NOBASIL FKL hrúbky 120mm. Zateplenie musí zodpovedať systému OPEN, to znamená, že minerálne vlákna v tepelnoizolačných doskách sú usporiadané kolmo na fasádu tak, aby nezabraňovali „dýchaniu“ fasády. Povrchová úprava - silikónová omietka zrnitosti 1,5mm v bielom odtieni. V častiach zábradlí balkónov s plnou výplňou je  povrchová úprava plnej časti zábradlia  dekoratívna omietka s imitáciou betónu v tmavosivom odtieni, rovnakom ako povrchová úprava rámu okien.
STRECHA
Nosná konštrukcia zastrešenia objektu je tvorená stropmi nad poslednými podlažiami, ktoré tvoria železobetónové monolitické stropné dosky, uložené na stenách resp. stĺpoch. Strecha bude zateplená tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu min. hrúbky 240mm. Klampiarske prvky sú z titanzinkového plechu. Alternatívne bude použitý hliníkový plech.
VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY
Vnútorné deliace steny medzi jednotlivými bytmi sú z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKUSTIK hr.250mm, so zabezpečením zvukovoizolačnej  požiadavky na deliace steny medzi jednotlivými bytmi, t.j. s indexom vzduchovej nepriezvučnosti 55 dB.
Vnútorná dispozícia je tvorená priečkami hrúbky 115mm z keramických priečkoviek porotherm 11,5 P+D na tenkovrstvú lepiacu maltu. Všetky konštrukcie  murované z keramických tvárnic budú omietnuté sádrovou omietkou, minimálne dvojitý neotierateľný náter v bielej farbe. V miestnostiach s mokrou prevádzkou ostanú steny neomietnuté, pripravené na zhotovenie hydroizolácii a na ďalšiu finálnu úpravu. 
PODLAHY
Spoločné priestory ako sú chodby, schodiskové haly, zádveria a tiež v spoločných technických priestoroch ako kotolňa a miestnosť upratovačky bude keramická protišmyková dlažba. 
Garáže a skladové priestory - betónové podlahy, v garáži bude povrch opatrený dvojzložkovým náterom ATRO EPOXAN ELH z epoxidovej živice ako ochranný náter na betónovú podlahu zaťaženú pojazdom a ropnými látkami. 
V bytových jednotkách sú anhydridové potery oddilatované od zvislých konštrukcií penovou podložkou ETAFOAM.
Balkóny - keramická mrazuvzdorná protišmyková dlažba na rektifikačných terčoch. 
Na terasách bytov v penthousoch  kompozitné dosky PLASTWOOD ukladané na rošt, ktorý je zhotovený na rektifikačných terčoch.
OKNÁ A ZASKLENNÉ STENY
Výplňové konštrukcie, plastový 6 komorový profil, zasklenie vákuovým trojsklom, číre s koeficientom tepelnej vodivosti k=0,9 a s Uw = 0,98W/m2k. V penthousoch sa nachádzajú hliníkové onká, zasklené vákuovým trojsklom s Uw = 1,0 W/m2K Povrchová úprava interiér biela, vonkajšia tmavosivej farby odtieň Anthracite grey.
Všetky výplňové konštrukcie sú opatrené systémovým kovaním s antikoróznou úpravou, kľučky vo farbe rámu, dvere opatrené cylindrickou vložkou.
Súčasťou okien a zasklenných stien je, vnútorný parapet plast a vonkajší parapet z hliníkového plechu vo farebnom odtieni vnútorný biela a vonkajší "black grey".
DVERE DO BYTU
Vstupné dvere do jednotlivých bytov sú  bezpečnostné, s požiarnou odolnosťou podľa predpisu projektu PO! Dvere značky Securido tretej bezpečnostnej triedy s priezorníkom. Osadené v bezpečnostnej zárubni SHEROLCK CG s kotvami do betónu. Povrchová úprava dverí dýha, odtieň dub bielený, zárubňa RAL 7016 Anthracite grey.
DVERE V TECHNICKÝCH PRIESTOROCH
Interiérové dvere v technických priestoroch (kotolňa, sklady a pod.) v spoločných priestoroch bytového domu sú navrhnuté ako plné drevené do oceľových typových zárubní, opatrené cylindrickou vložkou.
ÚPRAVY POVRCHOV INTERIÉROVÉ Murované vnútorné konštrukcie budú jemné štukové omietky značky Baumit. Na stenách je aplikovaný jeden penetračný náter Pamakryl PEF a jeden náter maľby Pamal Plus. V miestnostiach s mokrou prevádzkou ostanú steny neomietnuté, pripravené na zhotovenie hydroizolácii a na ďalšiu finálnu úpravu.
ÚPRAVY POVRCHOV exteriérové
Povrchová úprava fasád objektu je kontaktný zatepľovací systém, v nadzemných podlažiach bytových domov je so silikónovou omietkou zrnitosti 1,5mm v bielom odtieni. Severná fasáda a niektoré výklenky bytový domov budú riešené farebnými odtieňmi, každý bytový dom v inom odtieni. 
Na balkónových zábradliach, ktoré sú navrhnuté v kombinácií plných plôch a oceľového zábradlia, je povrchová úprava plných plôch zábradlia dekoratívna omietka v imitácii betónu v tmavosivom odtieni, rovnakom ako povrchová úprava rámu okien "black grey".
V suterénnej časti bytových domov je  povrchová úprava fasády dekoratívna omietka s imitáciou betónu tmavosivej farby. 
Všetky spoje a prechody materiálov budú prekryté armovacou textíliou a nárožia budú vystužené rohovými systémovými profilmi.
Exteriérové zámočnícke výrobky budú opatrené kvalitným nástrekom základnou a krycou dvojkomponentnou farbou. 
Zábradlia terás z bezpečnostného lepeného skla s fóliou, alt. kaleného skla.
Zábradlia balkónov, oceľové konštrukcie z jaklových profilov, finálny odtieň  RAL 7021 black grey.
ELEKTROINŠTALÁCIE
Každý byt je vybavený vlastným elektromerom umiestneným v šachte pred vstupom do bytu, a je prístupný z chodby. 
Pre pripojenie prenosných spotrebičov sú inštalované zásuvkové vývody, krabičky  zásuviek bez vrchných krytov, vo výške 40 cm nad podlahou. V kuchyni budú umiestnené nad pracovnou plochou. 
Osvetlenie priestorov zariadenia je  interiérovými svietidlami, v bytoch budú zhotovené vývody pre osadenie týchto svietidiel. Svietidlá sú zapínané spínačmi umiestnenými pri vstupoch do osvetľovaných priestorov vo výške 1200mm nad podlahou. Taktiež budú osadené krabičky bez krytov. Svietidlá na chodbách budú spínané schodiskovým spínačom. V bytoch sú zhotovené ďalšie vývody pre zapojenie digestora, a el. sporáku (380V).
Východ a úniková cesta schodišťom bude osvetlená autonómnymi núdzovými svietidlami .
V objekte bude inštalovaný audio vrátnik, príprava pre TV, internet a telefón.
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD
V objekte bude inštalovaný audio vrátnik, príprava pre TV, internet a telefón.
BLESKOZVOD
Objekt bude chránený pred atmosférickými výbojmi aktívnym bleskozvodom, ktorý má pre triedu ochrany LPS III polomer ochrany 28m. Bleskozvod bude realizovaný podľa STN 34 1391. Aktívny bleskozvod obsahuje počítadlo úderov.
VYKUROVANIE
Zdrojom tepla budú 2 plynové kondenzačné kotly firmy WIESSMAN, ktoré sú umiestnené v samostatnej kotolni suterénu objektu. 
Pre vykurovanie objektu budú použité oceľové doskové radiátory. Pre zabezpečenie požadovanej tepelnej pohody v  kúpeľniach sú navrhnuté kúpeľňové radiátory. Elektrická vložka umožní vykurovanie kúpeľne aj mimo prevádzky celého vykurovacieho systému.
ZDRAVOTECHNIKA
Merače teplej a studenej vody osadené v šachte pred bytom, prístupné z chodby. 
Pre zariaďovacie predmety v kúpeľni, WC a kuchyni sú zhotovené rozvody vody a kanalizácie, samostatný vývod pre práčku. Rozvody vody sú ukončené zátkami.
VÝŤAH
Osobný výťah s kapacitou 13 osôb a nosnosťou 1000 kg pre Vaše komfortné užívanie, šírky 1000 mm a hĺbky 2100 mm.

PARKOVACIE MIESTA VNÚTORNÉ

PARKOVACIE MIESTA V GARÁŽI
Priestory prízemia, garáže sú vybavené sekcionálnou garážovou bránou HORMANN s kovaním „L“ s dvojstennou tepelnoizolačnou výplňou LPU s L-prelison vo farbe silkgrain titan. Hlučnosť brány max. 40 dB.
POVRCH PODLAHY
Garáže a skladové priestory - betónové podlahy, v garáži bude povrch opatrený dvojzložkovým náterom ATRO EPOXAN ELH z epoxidovej živice ako ochranný náter na betónovú podlahu zaťaženú pojazdom a ropnými látkami. 
OZNAČENIE PARKOVACIEHO MIESTA
Číslo parkovacieho miesta bude uvedené na zemi.
Developer má výhradné právo na zmenu štandardu dokončenosti holobytu v medziach kvalitatívnych noriem v priebehu výstavby

NEPREMEŠKAJTE naše AKCIE

Zanechajte nám
Vaše kontaktné údaje

a my sa s Vami skontaktujeme

Máte otázku? Napíšte nám, spojíme
se s Vámi do 24. hod.